พื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรม

การประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธ์ ครั้งที่ 1 (UNESCO Creative Cities Network) UCCN Symposium for Tribal Crafts and Flok Art ครั้งที่ 1

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ เข้าร่วมงานจัดแถลงข่าว เทศกาลน่าน หรือ NAN FEST ดึงคนรุ่นใหม่ พลิกฟื้นพื้นที่สร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่า จังหวัดน่าน

อพท.6 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการเสวนากลุ่มร่วมกับชุมชนหัตถกรรมจักสานในจังหวัดน่านและมหาวิทยาลัยศิลปากรในการยกระดับหัตถกรรมจักสาน ณ น่านบูติครีสอร์ท จ.น่าน

อพท.6 จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ย่านสร้างสรรค์ชุมชนหัวเวียงใต้ ตรอกศิลปะและงานหัตถกรรมท้องถิ่นน่าน "กาดกองน้อย"

อพท. โดยสำนักงานพื้นทที่พิเศษ 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์แก่ปราชญ์ ศิลปิน และครูภูมิปัญญา "ด้านผ้าเมืองน่าน" เพื่อสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนน่าน พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น "การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน่าน" นำการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือและเชื่อมโยงกับวิถีเกษตรกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ความเป็นเมืองน่าน

อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดน่าน (NAN Crafts and Folk Art Forum 2022) ผลักดันน่านร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

อพท.6 จัดประชุมคณะจัดทำใบสมัครเมืองสร้างสรรค์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/ 2565 เดินหน้าเตรียมใบสมัครเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน รอบการเปิดรับสมัคร ปี พ.ศ.2566

ด้วยต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งหลายชุมชนในจังหวัดน่าน ยังคงช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน สะท้อนผ่านวิถีชีวิตผู้คน และถ่ายทอดผ่านงานศิลปะเชิงช่าง หัตถกรรมพื้นบ้าน ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เป็นอัตลักษณ์เสริมศักยภาพของเมืองน่าน ทำให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน พยายามผลักดันให้จังหวัดน่าน เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายสมาชิกของยูเนสโก

น่านไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติ แต่ยังมีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนที่หลากหลาย อพท.6 ชวนเที่ยวชุมชนบ่อสวก อ.เมืองน่าน ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชน ที่ทุกคนร่วมใจกันพัฒนาเมืองด้วยการท่องเที่ยว ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งผ้าทอ สมุนไพร และอาหารท้องถิ่น มาผสานเป็นทางเลือกการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับบริการและกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมสร้างประสบการณ์แบบใหม่

สวยดอกไม้ คือการทำกรวยดอกไม้ที่ใช้ใบตองม้วนขดเป็นทรงกรวยเรียวแหลม บรรจุดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพเลื่อมใส มีการตกแต่งปากกรวยหรือที่เรียกว่า กาบสวย ด้วยดอกไม้นั้นนักท่องเที่ยวสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มความประณีตให้กับสวยดอกไม้เพราะชาวล้านนามีความเชื่อว่าสิ่งของที่นำไปเป็นเครื่องสักการะบูชาต้องทำอย่างประณีตและงดงาม กิจกรรมการทำสวยดอกไม้ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง โดยใช้เวลาไม่มากนัก ทำได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเมื่อทำเสร็จควรนำไปกราบบูชาพระเพื่อเป็นบุญกุศลและความภาคภูมิใจของตัวเอง สร้างจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมของล้านนาเป็นกิจกรรมเปิดประสบการณ์ที่ลึกซึ้งให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

การเขียนตั๋วเมือง หรือการเขียนอักษรล้านนาโบราณ ในอดีตจะเขียนลงใบลาน ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มงคล ปัจจุบันจึงได้นำกลับมาฟื้นฟู และอนุรักษ์ด้วยการถ่ายทอดสู่ลูกหลาน และยังได้นำมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว สามารถให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก และเรียนรู้ตัวอักษรล้านโบราณ

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ “Gastronomy Tourism” กำลังเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่อยู่ในกระแส และหากเราเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว กับอาหารแล้ว อาหารถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการนำเสนอ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานธรรมชาติ วัฒนธรรม การบริการ การเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยว และสามารถถ่ายทอดเสน่ห์อัตลักษ์ของตัวเอง มารวมเป็นประสบการณ์ ให้กับนักท่องเที่ยว

น่าน เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

การท่องเที่ยว ในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของจังหวัดน่าน โดยผ่านกิจกรรม พื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space)

อพท.6 ดึงมือโปรปั้นย่านสร้างสรรค์ระดับประเทศ ติวเข้มเครือข่ายสอนปั้น "หัวเวียงใต้" เป็นย่านสร้างสรรค์เมืองน่าน

น่าน - อพท.น่าน  เปิดเวทีเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ระดมภาคีเครือข่ายร่วมคิดและขับเคลื่อน

งานประชุมวิชาการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และ จัดงานมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์

งาน" Sound Battle Festival of Impromptu Musical Interaction @ Ban Num Klok"

กิจกรรมออกร้านงานเทศกาลหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"กาดกำแพงเมืองเก่าน่าน" สร้างบรรยากาศเมืองวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เตรียมความพร้อมเข้าประเมินการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy