ภารกิจ

image

 ปีที่ 1
1. เก็บฐานข้อมูลงานหัตถกรรรม และครูภูมิปัญญา ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดน่าน
2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมของเมือง เพื่อให้เกิดความรับรู้และเข้าใจถึงกระบวนการทางานหัตถกรรมในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันออกไป
3. สร้างพื้นที่งานหัตถกรรมของเมือง เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชนต้นแบบ
4. จัดงานประชุมโดยมุ่งเน้นเรื่องเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนหาแนวทางการพัฒนาร่วมกับสมาชิกเมืองเครือข่ายขององค์การ UNESCO ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
5. สร้างพื้นที่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเมืองน่านสู่สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO

 ปีที่ 2
1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมตามประเภทงานหัตถกรรมที่มีความหลากหลายสอดคล้องทางด้านประเพณี พิธีกรรม
2. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนางานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน การทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายครูภูมิปัญญา จากการเรียนรู้ระหว่างวัย กลุ่มชาติพันธุ์ และนักออกแบบรุ่นใหม่
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกัน
4. ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ที่เกิดจากการรวมตัวชุมชนหัตถกรรม การแสดงผลงานหัตถกรรมที่เกิดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเป็นการจัดในรูปแบบเทศกาลประจำปี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การจัดกิจกรรมเพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายของเมือง
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนหัตถกรรม
6. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์กลางสาหรับการเผยแพร่ข้อมูลงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดน่าน
7. นำเสนอหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดน่าน ร่วมกับเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ปีที่ 3
1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมของเมือง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับครูภูมิปัญญาในพื้นที่
2. แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่นาร่องของโครงการ ส่งเสริมการสืบทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างอาชีพ และตลาด ให้แก่ท้องถิ่น
3. จัดงานประชุมนานาชาติเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานหัตถกรรม ส่งเสริมพื้นที่หัตถกรรมของชุมชน และสร้างเครือข่ายร่วมกัน
4. ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ที่เกิดจากการรวมตัวชุมชนหัตถกรรม การแสดงผลงานหัตถกรรมที่เกิดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเป็นการจัดในรูปแบบเทศกาลประจำปี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การจัดกิจกรรมเพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายของเมือง
5. นำเสนอหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่าน ร่วมกับเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ภายในประเทศและต่างประเทศ

 ปีที่ 4
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนครูภูมิปัญญาของจังหวัดน่าน กับเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในต่างประเทศ
2. ส่งเสริมงานหัตถกรรมดั้งเดิมและร่วมสมัยของจังหวัดน่าน ในเทศกาลแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านประจาจังหวัดเป็นประจาทุกปี
3. นำเสนอหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่าน ร่วมกับเมืองสร้างสรรค์ขององค์การUNESCO ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เข้าร่วมประชุมสัมมนากับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
5. การส่งเสริมคุณค่าเชิดชูเกียรติของครูภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมเมืองน่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดน่าน

 ปีที่ 5
1. จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองน่าน ตามแนวทางของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO
2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมระหว่างเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน
3. จัดงานประชุมนานาชาติเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ทั้ง 7 ประเภทของเมืองสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการทางานส่งเสริมเมืองน่านสู่สากล สร้างรายได้และพัฒนาพื้นที่หัตถกรรมของชุมชน
4. การเข้าร่วมประชุมสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ ให้เห็นถึงศักยภาพของเมืองน่านในหลายมิติ
5. เทศกาลระดับนานาชาติที่ส่งเสริมทางด้านครูภูมิปัญญา พื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของเมืองน่าน รวมถึงการสร้างพื้นที่ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกทางด้านออกแบบ และพัฒนาเมืองน่านร่วมกัน


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy