งานมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่าน

1349 Views  | 

งานมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่าน

เวทีกลาง
กำหนดการงานมหกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์
งานประชุมวิชาการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และ จัดงานมหกรรมหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์
 (NAN Craft and Folk Art Festival 2020)
วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2563
ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน จังหวัดน่าน
วันที่ 27 ตุลาคม 2563

17.30 - 18.00 น.           ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่านไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

NAN Crafts and Folk Art Festival 2020

17.45 - 18.00 น.
การแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์การแสดงชุด “สายธารประเพณีวิถีเรือแข่งเมืองน่าน ” จากโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
18.00 - 18.10 น.
พิธีเปิดงานมหกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่านไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์NAN Craft and Folk Art Festival 2020
18.10 - 18.20 น.
กล่าวรายงาน โดย นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6กล่าวเปิดงาน โดย นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
18.20 - 18.45 น.
พิธีเปิดงาน งานมหกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่านไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์NAN Craft and Folk Art Festival 2020 พร้อมบันทึกภาพ
18.45 - 19.00 น.
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์การแสดงชุด  ระบำเชียงงามของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ตัวแทน อำเภอทุ่งช้าง
19.00 - 19.15 น.
ประธานในพิธีเยี่ยมชมร้านค้าและซุ้มสาธิตงานหัตถกรรมทั้ง 15 อำเภอ
19.15 - 20.00 น.          
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์การแสดงชุดที่ 1  ภูษาภัสตราภรณ์ นครน่านของโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตัวแทน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ การแสดงชุดที่ 2 การแสดงชุด  พร้าวไกวใบ (ป๊าวไกว๋ใบ) ของโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 
จาก อำเภอสันติสุข
การแสดงชุดที่ 3  สุนทรีชนเผ่า ของโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชูปถัมภ์จากอำเภอเมืองน่าน
การแสดงชุดที่ 4 การแสดงดนตรี ยอนบบูชาดอกไม้พันดวง จากโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”จากอำเภอเชียงกลาง
20.00 - 21.00 น.          
ชมการแสดงจากศิลปิน ไทเกอร์ แม่กลอง บนเวทีกลาง
21.00 น.                      
พิธีกรกล่าวขอบคุณ

**************************
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันที่ 28 ตุลาคม 2563

10.00 -11.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและผ่านจุดตรวจคัดกรอง COVID-19
11.00 - 12.30 น.          
ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับจังหวัดน่าน
12.30 - 17.00 น.          
การจัดแสดงงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจากชุมชนในพื้นที่ 15 อำเภอ ของจังหวัดน่าน และกิจกรรม Work shop กิจกรรม DIY จากกลุ่มผู้ประกอบการ
17.00 - 17.15 น.          
พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์
การแสดงชุดที่ 1 การแสดงชุด  วิถีถิ่นสินเธาว์ จากโรงเรียนบ่อเกลือ จากอำเภอบ่อเกลือ
การแสดงชุดที่ 2 การแสดงชุด  โคมคำนครน่านของโรงเรียนบ้านแคว้ง จาก อำเภอแม่จริม 
17.15 - 18.45 น.          
การแสดงโดย วงดนตรี ชายชื่อกานต์
18.45 - 20.00 น.          
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้จัดแสดงงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านและผู้เข้าร่วมงานมหกรรมฯ กิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์
การแสดงชุดที่ 3 การแสดงชุด ผ้าซิ่นถิ่นน่าน ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จากอำเภอท่าวังผา
การแสดงชุดที่ 4 การแสดงชุด นันทบุรีศรีภูเพียง ของโรงเรียนน่านนคร จากอำเภอภูเพียง
การแสดงชุดที่ 5 การแสดงชุด แอ่วน่านล้านนา ของ โรงเรียนปัว   จากอำเภอปัว
20.00 - 21.45 น.          
การแสดงโดยศิลปิน วงดนตรี ไม้เมือง
21.45 - 22.00 น.          
กิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล
22.00 น.                      
พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน

**************************

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันที่ 29 ตุลาคม 2563
10.00 -11.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและผ่านจุดตรวจคัดกรอง COVID-19
11.00 - 12.30 น.          
พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับจังหวัดน่าน
12.30 - 17.00 น.          
การจัดแสดงงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจากชุมชนในพื้นที่ 15 อำเภอ ของจังหวัดน่าน และกิจกรรม Work shop กิจกรรม DIY จากกลุ่มผู้ประกอบการ
17.00 - 17.15 น.          
การแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์
การแสดงชุดที่ 1 การแสดงชุด ระบำเก็บใบเมี่ยง ของโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ตัวแทนจากอำเภอนาน้อย
17.15 - 19.00 น.          
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้จัดแสดงงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านและผู้เข้าร่วมงานมหกรรมฯ กิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์
การแสดงชุดที่ 2 การแสดงชุด  ส่องกอย ฮีตฮอยนาหมื่น จากโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม จากอำเภอนาหมื่น
การแสดงชุดที่ 3 การแสดงชุด นาฏยลีลา ข้าวหลามแห่งศรัทธา น้อมไหว้สา ปูจาพระแก้วมรกตของ กลุ่มรักษ์บ้านหลวง จาก สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านหลวง 
19.00 - 20.00 น.          
การแสดงโดยศิลปิน วงออเคสตร้าผสมดนตรีพื้นเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
20.00 - 20.15 น.          
การแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์
การแสดงชุดที่ 4 การแสดงชุด ลวดลายเชิงชายลายหอกดาบ กลุ่มมิตรแก้วสหายคำวรนครตัวแทน อำเภอสองแคว
20.15 – 20.45 น.         
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้จัดแสดงงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านและผู้เข้าร่วมงานมหกรรมฯ กิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน
เชิงสร้างสรรค์
การแสดงชุดที่ 5 การแสดงชุด สวยดอกเริงระบำ ของโรงเรียนสา จากอำเภอเวียงสา
20.45- 21.00 น            
นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานและกล่าว

                                    ปิดงาน

**************************
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy