น่

เมืองสร้างสรรค์แห่งงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

 


image

หัตกรรมและศิลปะพื้นบ้านที่มีชีวิตเพื่อคนทั้งมวล
น่าน เมืองสร้างสรรค์แห่งงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

หัตกรรมและศิลปะพื้นบ้านที่มีชีวิตเพื่อคนทั้งมวล
น่าน เมืองสร้างสรรค์แห่งงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

กิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2024

  • ไม่พบกิจกรรมในเดือนนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

"Le ma seu nyok kong Mlabri" or "Please come buy Mlabri bagsCome and buy Mlabri bags!" The clear voice of a young Mlabri child echoes through the valley "เลอ มา ซือ ญอก คอง มละ เซิม" หรือ "เชิญมาอุดหนุนย่ามของมละบรินะ" เสียงใสๆ ของเด็กน้อยชาวมละบริก้องกังวานอยู่ในหุบเขา

In the land embraced by mountains and flowing rivers, the province of 'Nan' is beloved by travelers who are captivated by the charm of Lanna. ณ ดินแดนที่ขุนเขาโอบล้อม สายน้ำไหลริน จังหวัด 'น่าน' อันเป็นที่รักใคร่ของนักเดินทางผู้หลงใหลในมนตร์เสน่ห์แห่งล้านนา

Natural Tie-Dye (Cold Dyeing) with Local Herbs in Bo Suak, an ancient village in Nan province, is captivating nature-loving tourists and those seeking unique experiences. ณ ชุมชนบ่อสวก แหล่งชุมชนอันเก่าแก่ในจังหวัดน่าน กิจกรรม "ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ (ย้อมเย็น) ด้วยสมุนไพรท้องถิ่น" กำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติและใฝ่หาประสบการณ์แปลกใหม่

Amidst the tranquil waters of the Nan River, a precious creation has emerged from the hands of local artisans and wisdom bearers in Nan Province. The "Nong Ruea Nan Cup," a ceramic product featuring the Nan identity boat design. ท่ามกลางสายน้ำน่านอันเงียบสงบ เกิดสรรค์ผลงานอันล้ำค่าจากฝีมือศิลปินท้องถิ่นและครูภูมิปัญญาในจังหวัดน่าน "ถ้วยน้องเรือน่าน"

Nestled amidst the serene mountains and rivers of Nan Province, a new driving force has emerged. Like a refreshing breeze, "Sla Kud" ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำอันเงียบสงบของจังหวัดน่าน เกิดพลังขับเคลื่อนเคลื่อนลูกใหม่ เปรียบเสมือนสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดพา "สล่ากึ๊ด"

Nestled in the heart of Nan city, on Suman Thevarat Road Soi 2, stands Hong Chao Fong Kham, a two-hundred-year-old wooden house. This architectural gem of Lanna is a treasure trove waiting to be discovered, reflecting the way of life, wisdom, and culture of Lanna that has been passed down to the present day.ณ ใจกลางเมืองน่าน บนถนนสุมนเทวราช ซอย 2 เป็นที่ตั้งของ "โฮงเจ้าฟองคำ" บ้านไม้โบราณอายุกว่าสองร้อยปี สถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงาม เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ล้ำค่าที่รอการค้นพบ สะท้อนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมล้านนาที่ยังคงสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน

In the heart of Nan Province, a land of mountains and rivers, lies Phumin temple. Built under the reign of the powerful Prince Anantaworaritdet, the temple is a testament to the grandeur of the past. Its magnificent murals tell stories of life, culture, and beliefs from a bygone era.ณ ใจกลางนครน่าน ดินแดนที่รายล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ ภายใต้รัชสมัยของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ผู้ทรงอำนาจ เสียงแห่งการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่ดังก้องกังวาน สะท้อนผ่านจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรตระการตา ณ วัดภูมินทร์ เรื่องราวจากอดีตถูกถ่ายทอดผ่านปลายพู่กัน บอกเล่าวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของผู้คนในยุคนั้น

Standing tall above the city, Nan Identity Hall is a symbol of the rich history and traditions of Nan Province. More than just a museum, it is a vibrant learning space that blends Lanna and modern architecture, inviting visitors of all ages to explore the history, culture, and way of life of Nan.หออัตลักษณ์นครน่าน ยืนตระหง่านเหนือเมือง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวและประเพณีอันยาวนานของเมืองน่าน ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่า แต่เป็นพื้นที่การเรียนรู้อันมีชีวิตชีวา ออกแบบโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมล้านนาและสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ดึงดูดผู้มาเยือนทุกวัยให้เข้ามาสัมผัสประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเมืองน่าน

Where the enchanting melodies of Saw, a traditional singing style from Nan province, intertwine with the lively rhythms of Choi and E-saew music from Suphanburi's rich cultural heritage.จากขุนเขาสู่ทุ่งรวงทอง เสียงดนตรีพื้นบ้านสองวัฒนธรรม ผสมผสานเป็นหนึ่ง บทเพลงแห่งมิตรภาพและการแลกเปลี่ยน เรื่องราวที่รอให้คุณสัมผัส ในงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย (TCCN) ที่จะจัดขึ้น

In the land of Chiang Rai, surrounded by soaring mountains and crystal-clear rivers, the melodies of local wisdom (Chiang Rai Creative City) resound, blending with the cool breeze, creating a warm and joyful atmosphere. ณ จังหวัดเชียงราย ดินแดนที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาสูงเสียดฟ้าและสายน้ำใสสะอาด เสียงเพลงแห่งภูมิปัญญาดังก้องกังวาน ผสมผสานกับสายลมเย็นสบาย สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความรื่นรมย์

Nestled in the serene village of Hia, nestled in the Nan province of Thailand, lies a hidden gem of traditional wisdom and creativity. Phaeo Phafai, a women's weaving group led by the passionate Phaeo Netthiphan, is quietly crafting a sustainable future through their exquisite handwoven textiles. ณ หมู่บ้านเฮี้ย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ห่างไกลจากแสงสีและความวุ่นวาย เมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญากำลังงอกงาม ผลิบานผ่านผืนผ้าทอมืออันงดงาม ภายใต้ชื่อ "แพวผ้าฝ้าย" ผลงานของกลุ่มทอผ้าบ้านเฮี้ย นำโดย "แพว เนตรทิพย์" หญิงสาวผู้เปี่ยมไปด้วยพลังและหัวใจที่รักบ้านเกิด

Drawing from the wisdom of the Iu Mien ethnic group, Doi Silver and Vanich Jewelry are examples of businesses that carry on the legacy of their ancestors while integrating creative thinking and smart marketing strategies. จากภูมิปัญญาของชนเผ่าอิ้วเมี่ยน ดอยซิลเวอร์ และ วาณิชจิวเวลรี่ เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชาญฉลาด

วิดีโอ
เรื่องราวเกี่ยวกับมรดกทางภูมิปัญญาด้านงานหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่าน รวมถึงการต่อยอดภูมิปัญญาของคนรุ่นใหม่
น่านเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งล้วนแต่เสริมสร้างศักยภาพของเมือง เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ( Nan : City of Crafts and Folk Art) อันมีองค์ประกอบทั้งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กลุ่มชาติพันธ์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 

คลังภาพ

เครื่องเงินเมืองน่าน 
ภูมิปัญญาเครื่องเงินเมืองน่าน อันมีเอกลักษณ์และความโดดเด่น 

 The Silverware of Nan 
 The "Silverware of Nan" refers to the traditional silver crafts produced
in Nan province, Thailand. 

 เทศกาลแข่งเรือยาว 
 เทศกาลแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน 

 Nan Long Boat Festival 
 Nan Traditional Long Boat Racing. 

 เครื่องจักสานบ้านต้าม 
 เครื่องจักรสานบ้านต้าม จังหวัดน่าน 

 Bamboo basketry 
 The terrain is mountainous with a creek flowing through. Ban Tam is therefore rich in bamboo forests. 

 วิธีการอนุรักษ์ 
 วิธีการอนุรักษ์และสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
และศิลปะพื้นบ้าน
 

 Conservation Method 
 Methods of preserving and continuing folk handicrafts and folk Arts. 

 แม่น้ำน่าน 
 แม่น้ำน่านมีบทบาทสำคัญหลายประการ 

 Nan River 
 The Nan River plays several
important roles in the region. 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้