เวทีเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

1244 Views  | 

เวทีเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

• น่าน - อพท.น่าน  เปิดเวทีเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ระดมภาคีเครือข่ายร่วมคิดและขับเคลื่อน น่านสู่เมืองสร้างสรรค์UNESCO ภายใต้วิสัยทัศน์ “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต อย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน”

• นายสุขสันต์  เพ็งดิษฐ์  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. กล่าวว่า ตามที่ อพท. ได้รับมอบหมายภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรี ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน ให้เป็น พื้นที่ต้นแบบ พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถนำแผนการพัฒนาไปสู่ภาคการปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  อพท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รวม 1 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก และอีก 8 กิจกรรม มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC และการขับเคลื่อนจังหวัดน่านไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ภายใต้วิสัยทัศน์ “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต อย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน”

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy